Aelbrecht, hertog in Beieren, graaf van Holland enz. binnen Enkhuizen in 1396: 8 lithographieën | Aelbrecht, Duke of Beieren, Earl of Holland etc., in Enkhuizen in 1396: 8 lithographs

 
Aelbrecht, hertog in Beieren, graaf van Holland enz. binnen Enkhuizen in 1396: 8 lithographieën | Aelbrecht, Duke of Beieren, Earl of Holland etc., in Enkhuizen in 1396: 8 lithographs
CLICK ON IMAGE TO ENLARGE
  • Title :     Aelbrecht, hertog in Beieren, graaf van Holland enz. binnen Enkhuizen in 1396: 8 lithographieën | Aelbrecht, Duke of Beieren, Earl of Holland etc., in Enkhuizen in 1396: 8 lithographs
  • Artist:     Bosch, Étienne. | Bosch, Étienne (illustrator, cover designer.) | H. Kleyn (publisher)
  • Accession:     XA1993.1268
  • Collection:     Library
  • Subject:     Book design | Book design , Netherlands , 20th century | Book ornamentation | Book ornamentation , Netherlands , 20th century | Decoration and ornament , Animal forms
  • URL:     http://libimages.wolfsonian.org/XA1993.1268.jpg
Description:
door Etienne Bosch. | Dutch.