Tokyo Exhibition: Tairei kinen kokusan shinkou Tokyo hakurankai "Yoru no Bikan" | Tokyo Exhibition: night view of the Tokyo Exhibition