Obrer! Camperol! Unitat per la victòria! | Worker! Farmer! Unite for victory!