De ondergeteekende wenscht te ontvangen van C.M. van Gogh, Amsterdam | The undersigned wishes to receive C.M. van Gogh, Amsterdam