Amsterdam: een wijsgeerig leerdicht | Amsterdam: a philosophical didactic poem