Tokyo Exhibition: Seimon yoru no nigiwai : Tairei kinen kokusan shinkou Tokyo hakurankai dai ni kaijo