Tokyo Exhibition: Taiwan-kan, Hokkaido-kan no yakei : Tairei kinen kokusan shinkou Tokyo hakurankai dai ni kaijo