De jonge kunst: orgaan der Nederlandsche vereeniging voor ambachts en nijverheidskunst | The young art: organ of the Dutch union for trade and industrial art