Tokyo Exhibition: Seimon no yoru seiko : Tairei kinen kokusan shinkou Tokyo hakurankai dai ni kaijo