Hiermede berichten wij U dat wij onze drukkerij verplaatst hebben | Herewith we inform you that we have moved our printing factory