Groot Nederland: letterkundig maandschrift voor den Nederlandschen stam : tweede jaargang / onder redactie van Cyriel Buysse, Louis Couperus en W. G. van Nouhuys | Greater Netherlands: monthly letters for the Netherlandish stem : two-year anniversary