Tokyo Exhibition: Kadan to higashi ichi-gokan, ni-gokan no youru no bikan : Tairei kinen kokusan shinkou Tokyo hakurankai dai ichi kaijo