Escola nova, poble lliure | A new school, a free people