Tokyo Exhibition: Karafuto-kan fukin no yakei : Tairei kinen kokusan shinkou Tokyo hakurankai dai ni kaijo