Tokyo Exhibition: Ueno koen iriguchi koutou yoru no bikan : Tairei kinen kokusan shinkou Tokyo hakurankai