Bekende tijdgenooten: 12 lithografieen | Famous contemporaries: 12 lithographs