Tokyo Exhibition: Chosenkan no fuyajo :Tairei kinen kokusan shinkou Tokyo hakurankai dainikaijo