Voor den nieuwen tijd : opstellen | For the new times : drafts