Mostra ferroviaria: arch. Bongi | Railway extension: Bongi, architect